“Thị trường Mỹ chấp thuận bán thịt nuôi trong phòng thí nghiệm: Bước đột phá mới trong ngành thực phẩm”

Upside Foods và Good Meat là hai công ty sản xuất thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm đầu tiên được phê duyệt bởi Bộ…

Xem thêm “Thị trường Mỹ chấp thuận bán thịt nuôi trong phòng thí nghiệm: Bước đột phá mới trong ngành thực phẩm”